عایق کاری موتورخانه و تاسیسات

عایق کاری موتورخانه، کاورین، عایق کاری لوله، عایق کاری هواساز و تعمیرات عایق

صرفه جويي در مصرف انرژی يكي از چالشهای مهم جهان امروز است. در سالهای اخیر، افزایش نگرانیها در خصوص تبعات زیست محيطي مصرف انرژی و گرم شدن كره زمين، اهمیت اين موضوع را دوچندان كرده است. از سوي ديگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژي كشورها قابل توجه است، و به همين دليل، در چند دهه اخير، در اكثر كشورهاي صنعتي، اقدامات اساسي در زمينه اصلاح الگوي مصرف، با استفاده از ابزارهای مختلـف از جملـه تـدوين مقـررات و ضـوابط، صورت گرفته است. در کشور ما نيز، بخش ساختمان حدود 40 درصد از كل مصرف انرژي را بـه خـود اختـصاص ميدهد. متأسفانه با اين وجود، اقدامات انجام‌شده در سالهای اخيـر اثربخشی مـورد انتظـار را در كاهش مصرف انرژي بخش سـاختمان نداشـته اسـت و رشـد مـصرف، همچنـان رونـد افزایش نگران كنندهاي دارد. بديهي اسـت كـه تـداوم ايـن وضعیت، تبعـات اقتصاد و زیست محيطـي جبران ناپذیری براي کشور به دنبال خواهد داشت.

مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران از مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجـراي عـايق كـاري حرارتـي پوستة خارجي، سيستمهاي تأسيسات گرمايي، سـرمايي، تهويـه، تهويـة مطبـوع، تـأمين آب گـرم مصرفي، در ساختمانها را تعيين ميكند.

مناطق مختلف كشور، از نظر سطح نياز انرژي گرمايي- سرمايي سـالانه، سـه گونه اند:
مناطق داراي نياز سالانه انرژي كم
مناطق داراي نياز سالانه انرژي متوسط 
مناطق داراي نياز سالانه انرژي زياد

 

عايق ها بسته به كاركردشان به عايق هاي هدايت حرارتي، تشعشعي، رطوبتي، صدا و … تقسيم مي شوند و بر اساس جنس به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 

فوم های آلی مانند پلی استایرن، پلی یورتان، پلی اتیلن، فنولیک و …
مواد غیر آلی مانند پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره، فوم شیشه، سیلیکات کلسیم، پشم سرامیک، ورمیکولیت، پرلیت و …

خدمات شرکت تهویه و برودت گستر پرگاس

عایق کاری موتورخانه

کاورین

کاورین

عایق کاری هواساز

عایق کاری هواساز

Close Menu
×

Cart