بخش خدمات شرکت تهویه و برودت گستر پرگاس

طراحی

طراحی سیستم های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی انواع ساختمانها با کاربری متفاوت با مشاوره انتخاب تجهیزات 

نظارت

نظارت بر اجرای پروژه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان و رفع نواقص در پروژه ها ساختمانی و فرایندی

اجرا

اجرای کامل تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  ساختمانهای مسکونی و ادارای و آموزشی و بیمارستانی و صنعتی 

کنترل PLC

طراحی و نصب و اجرای سیستم  PLC  چیلرهای تراکمی و جذبی و پکیچ و سردخانه و هواساز