شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه فلنجی، کورس ۳۸ میلیمترV5050A1108

شیر کنترل سه راهه چدنی

نوع اتصال: فلنجی (ISO7005-2)

کورس حرکت: 38 میلیمتر

فشار کار: PN16

نوع سیال: آب، بخار

محدوده دمای سیال: 2 تا 220 درجه سانتی گراد

شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده