شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه فلنجی، کورس ۲۰ میلیمترV5329A1087

شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده چدنی

نوع اتصال: فلنجی (ISO7005-2)

کورس حرکت: 20 میلیمتر

فشار کار: PN16

نوع سیال: آب

محدوده دمای سیال: 2 تا 170 درجه سانتی گراد